دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
معرفی

مشخصات فردی

نام : سپیده   کلاته جاری

پست الکترونیکی : kalatehjari@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : باغبانی

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

مرتبه علمی : استادیار

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو گروه باغبانی

نوع استخدام : آزمایشی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1383/02/01

سپیده کلاته  جاری

سپیده کلاته جاری

محل خدمت:   دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

مرتبه علمی : استادیار

^